Image Image
zondacrypto a rozporządzenie MiCA 

MiCA to najnowsze regulacje świata kryptowalut, które zaczną obowiązywać w całej Unii Europejskiej już w 2024 roku. Dowiedz się, czego dotyczy rozporządzenie oraz jak wpłynie na Twój trading.

 

Regulacje MiCA


Estoński system prawny wymaga wdrożenia rozporządzenia 2023/1114 z 31 maja 2023 r., jednakże już istniejący estoński system licencjonowania kryptowalut jest zgodny z wymogami prawnymi i najwyższymi międzynarodowymi standardami etycznymi, skutecznie zapobiegając praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spółka jako podmiot regulowany w obszarze AML na reglamentowanym rynku estońskim podlega obowiązkowi audytowemu z zakresu zgodności z przepisami oraz finansów przed estońskim organem w obszarze AML – ​​Financial Intelligence Unit. Oba te obszary mają istotny wpływ na bezpieczeństwo transakcyjne giełdy oraz jej użytkowników, co niewątpliwie pokrywa się zakresem z obowiązkowymi audytami Spółki.
 

Wyżej wymienione audyty obejmują:

 • coroczne audyty sprawozdań finansowych (których rezultaty są dostępne na publicznej stronie internetowej estońskiego rejestru spółek);

 • coroczne audyty środków własnych (których rezultat jest przedstawiany estońskiemu regulatorowi Financial Intelligence Unit, a jego celem jest wykazanie spełnienia wymagań określonych w art. 72 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26 października 2017 roku).

 

Spółka reaguje dynamicznie na zmiany przepisów. W wyniku nowelizacji estońskiej ustawy AML zondacrypto wdrożyła szereg wewnętrznych procedur, które były przedstawiane celem weryfikacji przez FIU. Wskutek powyższych czynności spółka uzyskała upgrade licencji. Statystyki nie pozostawiają złudzeń, na dzień pisania niniejszego artykułu liczba licencjonowanych podmiotów wynosi zaledwie 47, podczas gdy maksymalna liczba przyznanych licencji wynosiła aż 1 447.
 

Harmonogram wdrażania MiCA

źródło: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/inline-images/MiCA_Implementation_timeline_0.png
Support

Pytania o MiCA

Markets in Crypto Assets (MiCA) to proponowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w dotyczące rynków aktywów kryptograficznych. Zmienia ono ostatnią dyrektywę w Unii Europejskiej – (UE) 2019/1937. 

MiCA to część szerszego pakietu finansów cyfrowych, który obejmuje również ustawę DORA (ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej i cyberbezpieczeństwie w sektorze usług finansowych) i rozporządzenie w sprawie pilotażowego systemu DLT (Distributed Ledger Technology – technologia rozproszonego rejestru, jest to np. blockchain, w którym mają miejsce transakcje kryptowalutowe). 

Harmonogram kolejnych etapów wprowadzania rozporządzeń MiCA został zaprezentowany na grafice powyżej w tekście głównym artykułu.

MiCA obowiązuje Crypto-asset Service Providers, czyli usługodawców, takich jak: 

 • portfele powiernicze;

 • giełdy na transakcje krypto-krypto lub krypto-do-waluty fiat;

 • platformy handlowe kryptowalutami;

 • firmy doradztwa w zakresie aktywów kryptowalutowych oraz menedżerowie portfeli kryptowalutowych.
   

MiCA obejmuje trzy rodzaje aktywów:

 • tokeny referencyjne aktywów (w tym stablecoiny wspierane przez surowce lub jedną lub kilka walut), 
   
 • tokeny pieniądza elektronicznego (stablecoiny wspierane jedną walutą fiat),
   
 • inne tokeny, w tym tokeny użytkowe.

Celem MiCA jest ujednolicenie przepisów oraz zwiększenie bezpieczeństwa. 

 

Zmiany obejmują:

 1. Wprowadzenie jasnej definicji kryptowalut jako cyfrowego odzwierciedlenia wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać elektronicznie, wykorzystując technologię blockchain. 

 2. W myśl MiCA giełdy scentralizowane sklasyfikowane są jako Crypto Asset Service Providers (CASP), a nowe zasady mają za zadanie spełniać cztery podstawowe cele, takie jak:

  1. pewność prawna, czyli tworzenie jednorodnych przepisów dla podmiotów działających w branży kryptoaktywów; 

  2. ochrona konsumenta oraz inwestora; 

  3. wsparcie innowacyjności;

  4. zapewnienie stabilności finansowej. 

 3. Podmioty działające zgodnie z warunkami rozporządzenia będą musiały spełniać wymagania, takie jak: posiadanie siedziby w UE, brak osób skazanych za przestępstwa finansowe w zarządzie oraz odpowiednią dokumentację i procedury (w tym plan ciągłości funkcjonowania i odzyskiwania danych). 

 4. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych będzie prowadził publicznie dostępny i podzielony na 2 części rejestr podmiotów: posiadających licencję oraz tych, którym cofnięto zezwolenie lub które nigdy go nie uzyskały. Wpis na taką listę będzie widoczny przez 5 lat. 

1) Estonia: BB Trade Estonia OU – licencja na świadczenie usług finansowych w zakresie walut wirtualnych pod numerem FVT000209;

2) Kanada: BB TRADE CANADA INC. posiada licencje: M21994520 dla wymiany walut handlu walutami obcymi, transferu pieniędzy i handlu walutami wirtualnymi;

3) Litwa: UAB BB Trade Lithuania – posiadane licencje: na działalność operatora wymiany walut wirtualnych lub depozytu operatora wymiany walut wirtualnych lub depozytu;

4) Włochy: Spółka (BB Trade Estonia OU) oddział we Włoszech – jest zarejestrowana w OAM - Virtual Currency Operator Register pod numerem: PSV48;

5) Słowacja: zondacrypto SK s. r. o. – posiadane licencje: Świadczenie usług portfela wirtualnej waluty oraz Świadczenie usług wymiany walut wirtualnych; pod numerem: 55 157 157;

6) Szwajcaria: BB Trade Switzerland AG – licencja OTC pod numerem członkowskim 101102;

7) Polska: BB Trade Estonia OU – jest zarejestrowany w rejestrze działalności kryptowalutowej w Polsce, spełnia również wymogi prowadzenia takiej działalności w tym kraju, – pod numerem: RDWW-893.

Po upływie okresu przejściowego na wprowadzenie nowych regulacji MiCA, ustalonego w danym państwie na podstawie przepisów MiCA oraz wewnętrznego ustawodawstwa, dotychczasowe działalności w zakresie objętym MiCA - jeśli nie podejmą działań w zakresie ubiegania się o wydanie nowej licencji zgodnej z MiCA - zostaną odpowiednio wykreślone z rejestru (tak np. w przypadku wpisu do polskiego Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych) lub pozbawione dotychczasowych licencji i tym samym utracą pozwolenie na prowadzenie działalności

Aby móc w dalszym ciągu wykonywać działalność na terenie państwa objętego zakresem zastosowania przepisów MiCA, w którym uprzednio posiadały one uprawnienia do działania, konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie licencji na podstawie przepisów MiCA. 

Wszystkie aktualności Wszystkie lekcje Wszystkie wpisy Wszystkie wzmianki